Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og GDPR

Progression Consult ApS vægter og prioriterer overholdelsen af persondataforordningen meget højt.

Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsgodkendte foranstaltninger med henblik herpå.

Progression Consults persondatasikkerhedspolitik har til formål at opstille de overordnede retningslinjer for Progression Consults behandling af persondata.

Politikken er udarbejdet med basis i EU-Persondataforordningen, national lovgivning og best practice.
Progression Consults efterlevelse af GDPR bygger på en samlet sikkerhedsbetragtning, der omfatter organisatoriske, procesmæssige og IT- beskyttelsesmæssige forhold.

 

Det gør vi med din privatlivspolitik

 • Progression Consult opbevarer og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at vi som virksomhed kan løse sine forretningsmæssige opgaver. Det kan også være oplysninger, som er nødvendige for at leve op til lovmæssige krav. Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning, for eksempel regnskabsloven.
 • Kun de af Progression Consults medarbejdere, som har et behov for at få adgang til persondata for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til denne type oplysninger.
 • Alle personer, der arbejder med persondata i Progression Consult er underlagt skærpet tavshedspligt.
 • Progression Consult sælger eller videregiver ikke persondata til tredjepart uden samtykke. Det kan dog i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller domstole.
 • Progression Consult kan af sikkerheds- eller tekniske årsager videregive personlige oplysninger til eksterne databehandlere som benytter sikkerhedsgodkendte systemer. For eksempel ved eksterne backup løsninger. I disse tilfælde vil behandlingen være baseret på en databehandleraftale.
 • Progression Consult overholder alle de pålæg og forpligtigelser som forordningen, national lovgivning med videre angiver. Dette gælder også pligten til at muliggøre den registreredes udlevelse af sine rettigheder, herunder:
  • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Progression Consult behandler egne personoplysninger.
  • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger.
  • Retten til at få egne urigtige personoplysninger rettet.
  • Retten til at få egne personoplysninger slettet.
  • Retten til at gøre indsigelse mod at egne. personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
  • Retten til at flytte egne personoplysninger (dataportabilitet).
 • Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som er afgivet til Progression Consult. Progression Consult vil herefter slette oplysningerne, medmindre behandlingen har andet retsgrundlag. Progression Consult kan dog afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben. Dette gælder for eksempel udvikling af et nyt system, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende.
 • Den registrerede har også mulighed for at klage til Datatilsynet, såfremt den registrerede ikke finder, at Progression Consults behandling af persondata er i overensstemmelse med gældende regler. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage)

Hvis du ønsker, at vi retter eller sletter personoplysninger, eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette skriftlig henvendelse til os på: info@pmsa.dk.